Зміст освіти дітей дошкільного віку. Діти дошкільного віку MAMA-Ua сайт для батьків
Головна » Для дошкільнят
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Зміст освіти дітей дошкільного віку. Діти дошкільного віку

В сучасних умовах варіативності, багатомовності та полікультурності англійська мова стає загальнодоступним вже в дошкільному віці, тому гостро постає проблема розробки змісту навчання англійської мови для дітей молодшого (3-4 роки), середнього (4-5 років) і старшого (5-6 років ) дошкільного віку, а також для дітей підготовчої до школи групи (6-7 років). Оскільки сучасні діти відрізняються від своїх однолітків ХХ століття, вони більш діяльні, активні і готові засвоїти більший обсяг інформації, педагогам і вихователям необхідно розробляти нові підходи у вихованні та навчанні.

Для дітей даної вікової групи найкраще застосовувати такий зміст навчання, яке буде спиратися на специфічні закономірності сприйняття інформації. Будь-який зміст навчання передбачає врахування методичних принципів, т. Е. Вихідних лінгво-дидактичних положень, що відображають перебіг законів і закономірностей процесу навчання і визначають їх спрямованість на розвиток особистості. У принципах відображаються підходи до побудови навчального процесу та управління ім. Вони визначають позиції і установки, з якими викладачі підходять до організації процесу навчання і до пошуку можливостей його оптимізації. Знання принципів навчання дає можливість педагогу організувати навчальний процес, обгрунтовано визначити цілі, відібрати зміст навчального матеріалу, вибрати адекватні цілям форми і методи навчання. Разом з тим принципи дозволяють навчальним і навчаються дотримуватися етапи процесу навчання, здійснювати взаємодію і співпрацю.

Досвідчені викладачі на курсах англійської мови будують зміст навчання англійської мови дітей дошкільного віку з урахуванням таких методичних принципів, як: діяльнісна спрямованість навчання; комплексний розвиток функцій мовної діяльності дитини; сюжетно-тематична обумовленість; погоджений розвиток мовлення рідною та іноземною мовами; системно-смислова організація процесу навчання; інтеграція значущих і продуктивних видів діяльності дитини; облік наявного у дошкільнят досвіду; пізнавально-розвиваючий характер навчання.

У навчанні найбільш важливо розкриття принципу сюжетно-тематичної обумовленості і принципу інтеграції значущих і продуктивних видів діяльності, які безпосереднім чином допоможуть педагогу визначити зміст і побудувати процес навчання англійської мови дітей з 3-х до 7-ми років.

Реалізація принципу сюжетно-тематичної обумовленості дозволяє педагогу виділити чітке програмне зміст навчання англійської мови в кожний віковий період дошкільного дитинства. Педагог вибирає тему і сюжетну лінію занять з урахуванням пізнавальних здібностей дітей.

Так, обрана викладачем тема визначає комунікативну ситуацію і номінацію. Комунікативна ситуація визначається як сукупність факторів, що обумовлюють можливість і характер спілкування. Комунікативна номінація виступає стимулом, що викликає потребу в спілкуванні і спонукає дитину до мовної активності. Комунікативна номінація включає в себе морфеми, слова, словосполучення, пропозиції, тексти. Одна тема може вивчатися протягом декількох занять і включати одну або кілька комунікативних ситуацій, при цьому сюжет може бути один або змінюватися на кожному занятті. Наприклад, з дітьми 4-х років педагог проводить заняття по темі «Тварини»: ситуація - «В лісі», сюжет - «Допоможемо ведмежаті знайти свою маму».

При сюжетної організації занять педагог організовує «Подорож в чарівний ліс» або «Лісову школу», де діти зустрічаються зі знайомими і незнайомими персонажами і дізнаються щось нове, вчаться вживати ті чи інші комунікативно-мовні вирази. Педагогу важливо вибирати таку тематику занять англійською мовою, яка відповідала б життєвим і віковим інтересам дітей, торкалася їх емоційну та інтелектуальну сфери, розвивала пізнавальний інтерес, стимулювала фантазію, розширювала кругозір.

Запропоноване зміст навчання англійської мови дітей дошкільного віку направлено на розвиток в дитині його потенційних можливостей

Специфіка НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У сучасній дошкільній педагогіці навчання характеризується як вид пізнавальної діяльності людини. Навчання дітей дошкільного віку - це систематичний цілеспрямований, планомірний процес, що забезпечує передачу їм у доступній формі знань, умінь і навичок, передбачених програмою виховання і навчання дітей в ДНЗ, а також розвитку пізнавальних здібностей, допитливості та пізнавальної активності. Навчання - це спеціально організована дорослим пізнавальна діяльність дітей, яка визначає його цілі, завдання, зміст, форми і методи, відбирає навчальні посібники, дидактичний матеріал.

Спеціально організоване навчання необхідно дитині-дошкільнику для впорядкування вражень, які отримує дитина з навколишнього світу стихійно і безсистемно. У процесі цілеспрямованого навчання відбувається інтелектуальний розвиток дітей. Воно розглядається як цілісна форма педагогічної діяльності, спрямована на розвиток дітей. Спеціально організоване навчання прискорює темпи індивідуального розвитку дитини, сприяє розвитку допитливості і спостережливості, допитливості і кмітливості; в умовах спеціально організованого навчання йде всебічний розвиток особистості дитини, а також успішно вирішуються виховні завдання.

Для того щоб задача розвитку вирішувалася успішно в процесі навчання дітей дошкільного віку, воно має являти собою цілісну систему, що включає три основних компоненти: завдання і адекватне їм зміст (освіта), відповідні форми організації процесу навчання, його результати.

Навчання, що є складовою частиною педагогічного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості дитини-дошкільника, протікає в спеціально створених умовах, в певних формах його організації з використанням спеціальних методів і прийомів. Навчання в дитячому садку відрізняється від шкільного: знання даються в доступній формі; навчання протікає в різноманітній формі (заняття, екскурсії, дидактичні ігри-інсценівки); засвоєння навчального матеріалу відбувається шляхом активних дій і практичних маніпуляцій з предметами, в різноманітних видах діяльності (іграх, малюванні, конструюванні в цікавій і цікавій формі); навчання дітей дошкільного віку є усним, т. е. докніжним. Навчання має важливе значення в підготовці дітей до школи (у дітей формуються основи навчальної діяльності); керівна роль в навчанні належить вихователю.

Організовуючи спеціально організоване навчання, педагог керується в своїй роботі дидактичними принципами: систематичності і послідовності, доступності передачі знань, наочності, активності, індивідуального підходу, емоційності.

Навчання дошкільнят орієнтоване насамперед на придбання знань, умінь і навичок, нерідко виступають як самоціль. Виходячи з цього, весь освітній процес в ДНЗ нерідко спрямований на формування певного кола знань, необхідних дитині в школі, а не на розвиток пізнавальних процесів.

Однією з проблем навчання дошкільнят є проникнення в дитячий сад шкільних форм і методів роботи: предметні заняття за розкладом, статична поза «зразкового» учня; опитування у дошки; неподільна вчительська ініціатива. Суб'єктом пізнавальної діяльності нерідко є вихователь, але не дитина. Навчальна діяльність нав'язується дорослим, дуже часто організовується в нецікавою для дитини формі. Заняття з прямим навчанням - сурогат, що пригнічує ініціативу і активність дитини, що не має для дитини ні сенсу, ні інтересу, ні розвиваючого значення. Жорстка регламентація місця, порядку і ходу проведення занять створюють психологічні труднощі для реалізації програмних завдань.

Іншою проблемою навчання дошкільнят є велика кількість занять і введення додаткових освітніх послуг, які нерідко створюють заорганізованность дітей, перетворюючи дитячий сад в статус репетиторського ланки між дошкільною та шкільною освітою. Надмірна кількість занять негативно позначається на стані здоров'я дошкільників.

Нові підходи в навчанні дошкільнят будуються на основі наступних принципів:

- Принцип варіативності моделей пізнавальної діяльності, який передбачає варіативність змісту, форм і методів організації навчально-пізнавальної діяльності дітей;

- Принцип розвитку самокоштовних форм активності, відповідно до якого дитина має можливість пізнавати світ через види діяльності, найбільш привабливі для нього (малювання, конструювання, читання разом з дорослим, рольова гра та ін.) Завдання дорослого - організація розвивального середовища для цієї діяльності;

- Принцип загального психологічного простору, який враховує, що кожна людина має власний психологічний простір. Воно включає в себе коло його переваг, прагнень, бажань, інтересів, самоцінні видів діяльності. В організації навчально-пізнавальної діяльності принципово важливо, щоб збігалися психологічні простору дитини і педагога, щоб дитина не вирішував завдання дорослого ( «Ти повинен це знати і вміти»), щоб ці завдання були загальними і здійснювалися дитиною і педагогом спільно;

- Принцип ігрового пізнання, який раніше трактувався як принцип ігрового навчання. Це не гра на занятті, а все заняття в грі, гра думки в різних видах діяльності.

Зміст і методика навчання плаванню дітей дошкільного віку

Відсутня поетапне поділ процесу навчання плаванню.

1. Ознайомлення дитини з водою, її властивостями;

2. Другий етап пов'язаний з придбанням дітьми умінь і навичок (т. Е. Навчання певного способу плавання);

3. На третьому етапі навчання дитина повинна вміти проплисти 10-15 метрів способом «кроль на грудях»;

4. Продовження засвоєння і вдосконалення техніки способів плавання, простих поворотів;

- Розучування рухів ніг;

- Розучування рухів рук;

- Розучування способу плавання в цілому, т. Е. Відпрацювання узгодженого руху рук і ніг і дихання;

- Вдосконалення способу плавання з повною координацією руху;

Порівняльний аналіз методик І. А. Большакової та Т. І. Осокіна дозволяє зробити висновок про їх доцільність використання при навчанні плаванню дітей дошкільного віку.

Методи навчання і способи організації дітей на заняттях підбираються з урахуванням завдань етапу навчання, вікових особливостей і підготовленості дітей і характеру вправ.

Однак, при виборі методики навчання необхідно орієнтуватися на можливості використання її в конкретних умовах педагогічного процесу: матеріальну базу дошкільного закладу, віку дітей навчаються плаванню, досвіду фахівця керівного навчально-тренувальним процесом.

Ми можемо зробити наступні висновки:

1. В ході дослідження методик І. А. Большакової, і Т. І. Осокіна, встановлено що вони відповідають віковим особливостям дітей дошкільного віку і дозволяють сформувати навик плавання за встановлені період часу.

2. Порівняльний аналіз досліджуваних методик, дозволяє встановити деякі особливості побудови навчально-тренувального процесу при суворій відповідності пропонованих засобів і методів віковим особливостям займається. Це вказує на можливість використання даних методик при навчанні плаванню дітей дошкільного віку.

Список використаних джерел

1. Аікін, В. А. Навчання плаванню дітей дошкільного віку / В. А. Аікін. Метод. рекомендації. - Омськ, ДІФКУ, 1988. - 52 с.

2. Большаков, А. М. Загальна гігієна / А. М. Большаков, І. М. Новікова. - М. Медицина, 2002. - 384 с.

3. Большакова, І. А. Маленький дельфін. Нетрадиційна методика навчання плаванню дітей дошкільного віку: посібник для інструкторів з плавання, педагогів дошкільних установ. / І. А. Большакова. - М. АРКТИ, 2007. - 24 с.

4. Булах, І. М. Плавання від народження до школи / І. М. Булах. - Мн. Полум'я, 1991. - 106 с.

5. Булгакова, Н. Ж. Ігри біля води, на воді, під водою / Н. Ж. Булгакова. - М. Фізкультура і спорт, 2000. - 77 с.

6. Васильєв, В. С. Навчання дітей плаванню / В. С. Васильєв. - М. Фізкультура і Спорт, 2006. - 96 с.

7. Велітченко, В. К. Як навчитися плавати / В. К. Велітченко. - М. Терра-Спорт, 2000. - 96 с.

8. Карпенко, Є. М. Плавання. Ігровий метод навчання / Е. Н. Карпенко, Т. П. Коротнова. - М. Олімпія-Пресс, 2006. - 48 с.

9. Макаренко, Л. Т. Навчання плаванню дітей / Л. Т. Макаренко. - М. Тера - Спорт, 2005. - 187 с.

10. Макаренко, Л. П. Юний плавець / Л. П. Макаренко. - М. Фізкультура і спорт, 1983. - 288 с.

11. Осокіна, Т. І. Навчання плаванню в дитячому садку: Кн. Для вихователів дет. саду і батьків / Т. І. Осокіна, Е. А. Тимофєєва, Т. Л. Богина. - М. Просвітництво, 1991. - 159 с.

12. Пищикова, Н. Г. Навчання плаванню дітей в дошкільних установах: методичний посібник / Н. Г. Пищикова. - М. Скрипторий, 2008. - 87 с.

13. Протченко, Т. А. Навчання плаванню дошкільнят та молодших школярів: практичний посібник / Т. А. Протченко, Ю. А. Семенов - М. Айріс-прес, 2003. - 80 с.

14. Смоленська, Т. Б. Спорт в школі і здоров'я дітей / Т. Б. Смоленська, Т. А. Анохіна. - М. Первое сентября, 2007. - 127 с.

15. Степанова, М. В. Навчання плаванню в системі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: Методичний посібник / М. В. Степанова. - Оренбург: ГОУ ОДУ, 2003. - 103 с.

16. Шебеко, В. Н. Фізичне виховання дошкільника / В. Н. Шебеко, Н. Н. Єрмак, В. А. Шишкіна, Москва. Просвітництво, - 2000. - 125 с.

17. Франсуаза, Б. Ф. Плавання для малюків / Б. Ф. Франсуаза. Видавництво: Етерна, 2009. - 169 с.

18. Хухлаева, Д. В. Методика фізичного виховання в дошкільних установах / Д. В. Хухлаева. - М. 1984. - 159 с.

19. Енциклопедія для дітей / під. ред. В. А. Володін. - М. Аванта +, 2001. - 624 с.

20. Янушанец, Н. І. Плавати раніше, ніж ходити / Н. І. Янушанец. СПб. Пітер, 2003. - 192 с.

Розміщено на Allbest. ru

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...